Silkeborg Østerport

Østergade 2-16

– Silkeborg

Ejendommen indeholder både erhverv og boliger.

 Boligerne er typisk 2- og 3-rums lejligheder i størrelsen 67 – 77 m2 og er løbende blevet opdateret med nye køkkener og badeværelser m.m.

 Beliggenheden er i Silkeborg Centrum.

 

 

H. Reimar Nielsen Ejendomme

Husorden

SILKEBORG ØSTERPORT I, II OG III A/S

HUSORDEN FOR BOLIGLEJEMÅL

Velkommen som lejer i Silkeborg Østerport A/S

Generelt Denne husorden er gældende som vilkår til den indgåede lejekontrakt, og
lejeren er forpligtet til at overholde de heri fastsatte bestemmelser jfr. Lejelovens § 27, stk. 2. Lejeren er endvidere forpligtet til at sørge for, at husordenreglerne også overholdes af medlemmer af lejerens husstand, samt de personer og gæster, som besøger lejeren eller opholder sig i dennes lejlighed. Overtrædelser af husordenreglerne kan medføre opsigelse efter Lejelovens § 83, eller ophævelse af lejemålet efter Lejelovens § 93.

Påbud, ansvar
for gæster m.v. Lejeren er udover de skrevne regler i husordenen endvidere forpligtet til at efterkomme og overholde de mundtlige eller skriftlige påbud, der måtte blive meddelt af udlejeren eller dennes stedfortræder, herunder vicevært, hvilket også gælder de personer, som lejeren er ansvarlig for, jfr. Generelt.

Ændring af husorden Reglerne i denne husorden kan efterfølgende løbende ændres eller revideres af udlejeren, såfremt der findes behov herfor, og en evt. efterfølgende ny udgave af husordenen indgår herefter som nyt vilkår for lejekontrakten, jfr. Lejelovens § 27, stk. 2.

VICEVÆRTER
Morten Mortensen og Kenneth Munch Bech kan træffes fra kl. 8.00 – 15.00, mandag til fredag på tlf. 40 32 32 56 eller 87 22 47 00 samt på mail: mm@hrn-ks.dk

Affald
Husholdningsaffald: Skal sorteres i madaffald og restaffald.

Madaffald
Skal lægges i grønne poser til madaffald. Nye poser kan hentes i containerrummet under taghaven i gården, hvor fyldte poser også afleveres i en af de 2 nyetablerede indkast. Husk at lukke posen og bind en dobbeltknude på den.

Restaffald
Kastes i affaldsskakt på trappeopgangen eller i affaldscontainer i containerrummet i gården.

Øvrigt affald
Glas afleveres i containere i gården under taghaven.
Metal og hård plast afleveres i en af de 2 markerede indkast i gården un-der taghaven.
Papir og pap afleveres i containerrum i gården. Papkasser slås sammen, så de ikke fylder.
Al andet affald skal afleveres på Silkeborg Kommunes containerplads.

Altan
Eventuelle altankasser skal ophænges indvendigt i eller på kanten af altanen. Vær opmærksom på vindretningen ved rystning af støveklud eller an-dre tekstiler så støv og ”småskidt” ikke lander på de andre beboeres altaner. Der må ikke oplagres bohave eller benyttes grill på altanerne.

Såfremt der ønskes yderligere afskærmning af altanerne (kun tilladt opsat indenfor værnets nuværende højde), skal dette udføres i vejrbestandigt lærred i sort farve.

Antenne
Ejendommen er tilsluttet Kabel-tv.

Det er ikke tilladt at opstille nogen form for antenner, paraboler, walkie-talkie etc.

Bad/toilet
For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. HUSK: engangsbleer, hygiejnebind, vat, avispapir m.v. må ikke kastes i toiletkummen.

Eventuelle utætheder i installationerne skal omgående meldes til viceværten.

Reparationer, som er omfattet af lejers ”indvendige vedligeholdelsesforpligtelse”, betales af lejer.

Cykler
Cykler henstilles i aflåseligt cykelrum på p-pladsen. Henstilling af cykler i gård er kun tilladt i cykelstativ.

Døre
Døre, der er forsynet med dørpumpe skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende.

Elevator
I tilfælde af, at der opstår problemer med elevatoren, kontaktes viceværten på tlf. 40 32 32 56 eller 87 22 47 00. Såfremt De ikke kommer i kontakt med viceværten, bedes De venligst kontakte udlejeren på kontoret på tlf. 87 22 47 00.

Såfremt ovennævnte ikke giver Dem kontakt med nogen, der kan hjælpe Dem, så ring direkte til elevatorfabrikantens døgnvagt, se tlf.nr. i elevatoren.

Forsikring
Udlejer har tegnet en forsikring, der dækker brand, storm og vandskade på selve bygningen og dens faste installationer. Skader på lejers egne ting, herunder vandskade på møbler, tæpper og andet som følge af rør- og radiatorsprængning m.m. samt skader på egne ruder, dækkes ikke af udlejers forsikring. Lejer opfordres til selv at tegne en indboforsikring (herunder glas- og kummeforsikring).

Skader som følge af, at lejers blomsterkasser eller lignende falder ned fra altanerne, skal dækkes af lejers ansvarsforsikring.

Gangarealer
Bohave m.v. må ikke opbevares på gang- og fællesarealer. Det er dog tilladt at henligge en dørmåtte og henstille en mindre blomsterdekoration el.lign. ved siden af indgangsdøren til lejemålet, såfremt dette kan ske uden at hindre og besværliggøre trappevask og øvrige beboers færdsel.

I trappeopgangen i kælderen er det tilladt at henstille barnevogn, når denne henstilles i respekt for beboernes frie færdselsmulighed.

Husdyr
Det er ikke tilladt at holde nogen form for husdyr.

Hårde hvidevarer
Installation af vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine etc. må kun ske af autoriseret el-installatør og udføres for lejers regning.

Installationer
Er der fejl i de tekniske installationer såsom nye pakninger i vandhaner, stoppede vandlåse, defekte installationer etc. skal viceværten kontaktes, idet det kun er tilladt at benytte en autoriseret installatør til reparationer. Installatør må alene rekvireres af viceværten. Reparationer, som er omfattet af lejers ”indvendige vedligeholdelsesforpligtelse”, skal betales af lejer.

Ændring af installationer må ikke foretages uden forudgående tilladelse fra udlejer.

Navneskilte
Viceværten opsætter navneskilte, og det er ikke tilladt at benytte andre type navneskilte.

Nøgler
Til hvert lejemål udleveres systemnøgler, der passer til hoveddøren, eget lejemål, postkasse, depotrum og cykelrum.

Ekstra nøgler kan mod betaling rekvireres ved henvendelse til kontoret Østergade 9, 2. sal, Silkeborg.

Ved fraflytning skal samtlige nøgler afleveres, ellers forbeholder udlejer sig ret til at omkode det aktuelle lejemåls låsecylindere på lejers regning.

Ro i ejendommen
Af hensyn til ejendommens øvrige beboere henstilles det, at der er ro efter kl. 22.00.

Trappevask
Trappevask udføres af et rengøringsselskab.

Ventilation
Ventilationsanlægget er udført som et decentralt anlæg. Det er vigtigt, at man ikke stiller på ventilerne i lejligheden, da dette vil bringe anlægget ud af balance. Det skal derfor præciseres, at alle arbejder/justeringer kun må udføres af en af viceværten tilkaldt montør.

Vinduer
Lejer skal selv sørge for ind- og udvendig pudsning af egne vinduer.

 

Fra udlejers side håber vi, at ovenstående vil medvirke til at opretholde ordnede forhold i ejendommene, således at det fortsat er attraktivt at være lejer her.

Med venlig hilsen
SILKEBORG ØSTERPORT A/S

Leif Tygesen